Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle via de websites www.topkantoor-creatief.nl  , www.topbussum.nl , www.topcreatief.nl , en www.topstempels.com (hierna: “websites”) tot stand gekomen overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Topkantoor Repro Creatief en in Nederland woonachtig natuurlijke personen (consument) die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: “Afnemer”, “u”, of uw”). Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat u een product en/of dienst besteld en print deze Voorwaarden uit voor latere raadpleging.

1.2 Onze website richt zich op inwoners van de Benelux. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van Topkantoor producten en diensten (hierna gezamenlijk: “product “of “producten”) binnen Nederland. Door via onze website producten te bestellen garandeert u dat u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten en inwoner bent van de Benelux.

1.3 Sommige producten en/of diensten op onze website kunnen worden aangeboden door derde partijen en niet door Topkantoor. Op deze producten en/of diensten kunnen de (algemene) voorwaarden van deze derde partijen van toepassing zijn. Zorg ervoor dat u akkoord bent met deze voorwaarden voordat u de overeenkomst aangaat.

CONTRACTSPARTIJ.

Uw contractspartner bij alle overeenkomsten die via de websites www.topkantoor-creatief.nl , www.topbussum.nl , www.topcreatief.nl , en www.topstempels.com (hierna: “websites”) worden gesloten, is:

Topkantoor Repro Creatief. (“Topkantoor Repro Creatief BV”, “wij” of “ons”)
Huizerweg 26A
1402 AB Bussum
Tel.: 035 – 6981338
E-Mail: winkel@topbussum.nl

K.v.K. nummer: 72010991
BTW nummer: NL8589.42.446.B01

Voor vragen, reclamaties, en klachten kunt u bij ons terecht van ma-vrij: 8:00 – 18:00 uur en za: 9:00 – 17:00 uur, op telefoonnummer 035 – 6981338 of e-mail: winkel@topbussum.nl. In het geval wij uw vragen of klachten niet direct kunnen oplossen, ontvangt u binnen 5 werkdagen een e-mail waarin de behandeling van uw aanvraag is verwerkt.

OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle offertes en aanbiedingen op de Websites zijn vrijblijvend en binden Topkantoor niet tenzij anders aangegeven. Door het aanklikken van de knop “afrekenen” doet u een bindende bestelling voor de in uw “winkelwagen” aanwezige producten. Na het afronden van het betalingsproces op de Websites ontvangt u een email met bevestiging dat Topkantoor uw bestelling heeft ontvangen. De overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Topkantoor uw bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, zal Topkantoor u hierover informeren en de bestelling afwijzen. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand. Indien mogelijk zullen wij u in zo’n geval een soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aanbieden, waarvoor u een nieuwe bestelling kunt plaatsen. Een opdrachtbevestiging zal enkel worden verstuurd indien wij uw emailadres hebben en toestemming hebben om de opdrachtbevestiging naar dit emailadres te versturen.

3.2 Alle opgaven op de Websites van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Topkantoor zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Topkantoor, binden Topkantoor niet. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Topkantoor expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een Product.

3.3. Indien u een product heeft besteld en heeft gekozen voor aflevering aan de Topkantoor vestiging, dan komt de overeenkomst tot stand tussen u en Topkantoor vestiging waar het product wordt afgeleverd.

VERZENDKOSTEN

Naast de kosten voor de aanschaf van het product worden tevens verzendkosten in rekening gebracht, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van uw bestelling en de grootte van het product. Aangezien uw product moet worden verzonden vanaf ons distributiecentrum, is er geen optie om af te zien van verzending of de daarmee gepaard gaande kosten. De hoogte van de verzendkosten worden op de websites en bij het afrekenen weergegeven.

BETALING

5.1 De geldende prijzen zijn de prijzen zoals weergegeven op de website. Alle prijzen vermelden zowel netto prijzen als bruto prijzen (inclusief BTW) in Euro. Additionele kosten, zoals vervoer, zullen afzonderlijk op de website worden vermeld. U kunt betalen met Multisafepay.
Via Multisafepay kunt u eenvoudig de producten voor verzending betalen middels gebruik van uw online bankrekening. U dient hiervoor een online rekening bij uw eigen bank te hebben.
Het bedrag wordt van uw rekening afgeschreven op het moment dat Topkantoor uw bestelling accepteert.

Na ontvangst van uw betaling wordt de levering van de goederen in werking gezet.

LEVERING / AFHALEN

6.1 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres, of door Afnemer aangegeven Topkantoor-vestiging. Het afhalen van goederen is alleen mogelijk bij de Topkantoor-vestiging in Bussum. Leveringstermijnen worden op de website en tijdens het bestelproces weergegeven. Indien u meerdere producten bestelt, kunnen verschillende leveringstijden van toepassing zijn.

6.2 Leveringstijden zijn tussen 8:00 uur en 18:00 uur. Wij kunnen de leveringstijden helaas niet nauwkeuriger aangeven. Het transportbedrijf heeft uw handtekening nodig voor het afgeven van de producten. Bij levering aan de Topkantoor-vestiging in Bussum voor het afhalen van een product, zal een werknemer van Topkantoor het product voor u in ontvangst nemen. Indien u bij aflevering aan een door u opgegeven adres bij de eerste afleverpoging niet aanwezig bent, ontvangt u een niet-thuis bericht en kunt u contact opnemen met de vervoerder voor het maken van een nieuwe afspraak. Soms wordt een voorstel gedaan voor een tweede leveringspoging, of wordt het product bij buren worden afgegeven, indien deze zich bereid verklaren het product voor u in ontvangst te nemen. Leveringen zullen niet voor uw deur worden neergelegd.

6.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag dat de opdrachtbevestiging door Topkantoor wordt verstuurd, zoals omschreven in artikel 3.1 van deze Voorwaarden. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vangen leveringstermijnen echter pas aan op het moment dat het bedrag is bijgeschreven op onze rekening.

6.4 Leveringstermijnen en -tijden worden door Topkantoor zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Levering van goederen vindt alleen plaats na controle en goedkeuring van de klantgegevens van Afnemer. Indien de gegevens bijvoorbeeld niet in overeenstemming blijken te zijn met artikel 1.1 van deze Voorwaarden, kan Topkantoor de overeenkomst annuleren. U zult hierover per email of brief worden geïnformeerd.

VERREKENING

U heeft enkel recht op verrekening indien uw vordering in rechte is vastgesteld of door Topkantoor schriftelijk is erkend.

OPSCHORTING

Het recht om de betaling op te schorten kan enkel worden uitgeoefend als uw (tegen)vordering voortvloeit uit dezelfde overeenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven het eigendom van Topkantoor totdat volledige betaling van alle kosten is ontvangen.

TRANSPORTSCHADE

Indien de producten worden afgeleverd met zichtbare transportschade, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij de vervoerder en zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons. (zie artikel 2 van deze Voorwaarden). Het nalaten van het melden van een dergelijk gebrek heeft geen gevolgen voor het uitoefenen van uw (garantie) rechten, maar helpt ons om een klacht en/of vordering in te dienen bij de vervoerder of zijn verzekering.

UW RECHTEN

U heeft altijd recht op uw wettelijke rechten tot nakoming van de overeenkomst, om de overeenkomst te ontbinden, tot vergoeding van schade en/of kosten, voor zover in de wet niet anders is bepaald. Voor vorderingen tot vergoeding van schade is artikel 13 van deze Voorwaarden van toepassing.

GARANTIE

12.1 U heeft altijd recht op uw wettelijke garantie dat het product moet voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Tevens kan het voorkomen dat toeleveranciers van Topkantoor extra garantie bieden. In zo’n geval geldt de inhoud en omvang van de garantie zoals gesteld door die toeleveranciers. Topkantoor is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan de wettelijke of door Topkantoor afgegeven garantie, of de garantie waarop Topkantoor ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

12.2 Indien u een beroep doet op een wettelijke of door Topkantoor (toeleveranciers) afgegeven garantie, dient u zo spoedig mogelijk na ontdekking van een gebrek Topkantoor schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan het gevolg kan zijn dat u geen rechten meer kunt ontlenen aan de garantie. Voor wat betreft klachten inzake aan houdbaarheid gebonden artikelen (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient de betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden.

12.3 De garantie op Topkantoor’ eigen merkartikelen houdt in dat goederen, die materiaal- en/of confectiefouten vertonen, binnen de garantietermijn gratis worden gerepareerd of worden vervangen, een en ander ter discretie van Topkantoor. Indien reparatie of vervanging, gezien de kosten, redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Topkantoor als uiterste remedie de koopprijs restitueren. Voor vorderingen tot vergoeding van schade is artikel 13 van deze Voorwaarden van toepassing.

12.4 Na melding van een gebrek dient u Topkantoor in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken. Inspectie naar het defecte product geschiedt op de plaats waar het product zicht bevindt of ten kantore van Topkantoor, een en ander ter discretie van Topkantoor. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van Topkantoor. Indien de klacht echter niet gegrond blijkt, dient u de kosten voor de retourzending te dragen.

12.5 Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topkantoor enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het product.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1 Topkantoor aansprakelijkheid is beperkt tot de in de wet toegestane gevallen. Topkantoor is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Afnemer indien:

  • het gevolgschade betreft en de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productenaansprakelijkheid, tenzij het product door Topkantoor zelf is gefabriceerd;
  • het indirecte schade betreft en deze niet het gevolg is van grove schuld of bewuste roekeloosheid van Topkantoor.

13.2 Afnemer is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

HERROEPINGSRECHT

Afnemer heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren conform de hieronder aangegeven voorwaarden:

Herroepingsrecht bij de levering van waren

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren binnen een termijn van 14 dagen nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen.

Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of email) aan ons: Topkantoor Repro Creatief, t.a.v. directie, Huizerweg 26A, 1402 AB Bussum, tel: 035 – 6981338, email: management@topbussum.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroepingstermijn dient te worden verstuurd.

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere vervoerder dan de standaard door ons aangeboden vervoerder) zo spoedig mogelijk gecrediteerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij over uw beslissing om te annuleren zijn geïnformeerd. De creditering zal op dezelfde wijze geschieden als de initiële betaling door u, tenzij u anders heeft aangegeven. In elk geval hoeft u geen kosten te dragen voor de creditering. We zijn gerechtigd de creditering op te schorten totdat we de producten hebben ontvangen, of tot u duidelijk bewijs heeft verschaft dat u de goederen naar ons heeft verzonden.

Terugzenden van producten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te annuleren, terug te zenden. De kosten voor retour zijn in principe voor uw eigen rekening. Indien u echter contact opneemt met ons kan een afspraak worden gemaakt om de producten kosteloos te laten ophalen, of dat deze kunnen worden afgeleverd bij onze Topkantoor vestiging.

Aansprakelijkheid en garantie

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door gebruik anders dan noodzakelijk om de karakteristieken en het functioneren van de producten te controleren.

Hierbij willen we u tevens informeren dat u een wettelijke garantie geniet dat de producten die u via onze website heeft gekocht deugdelijk dienen te zijn en geschikt voor gebruik dat redelijkerwijs van een soortgelijk product mag worden verwacht.

Voorrang van voorwaarden

De bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht zijn slechts van toepassingop overeenkomsten met consumenten (“een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf”) en hebben voorrang op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en blijven op alle andere overeenkomsten en/of zaken die niet door deze voorwaarden zijn gedekt.

Herroepingsrecht bij de levering van waren die gespreid worden geleverd

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren, in het geval meerdere producten zijn besteld en deze afzonderlijk worden afgeleverd, binnen een termijn van 14 dagen nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, het laatste product heeft ontvangen.

Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of email) aan ons: Topkantoor Repro Creatief, t.a.v. directie, Huizerweg 26A, 1402 AB Bussum, tel: 035 – 6981338, email: management@topbussum.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere vervoerder dan de standaard door ons aangeboden vervoerder) zo spoedig mogelijk gecrediteerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij over uw beslissing om te annuleren zijn geïnformeerd. De creditering zal op dezelfde wijze geschieden als de initiële betaling door u, tenzij u anders heeft aangegeven. In elk geval hoeft u geen kosten te dragen voor de creditering. We zijn gerechtigd de creditering op te schorten totdat we de producten hebben ontvangen, of tot u duidelijk bewijs heeft verschaft dat u de goederen naar ons heeft verzonden.

Terugzenden van producten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te annuleren, terug te zenden. De kosten voor retour zijn in principe voor uw eigen rekening. Indien u echter contact opneemt met ons kan een afspraak worden gemaakt om de producten kosteloos te laten ophalen, of dat deze kunnen worden afgeleverd bij onze Topkantoor vestiging

Aansprakelijkheid en garantie

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door gebruik anders dan noodzakelijk om de karakteristieken en het functioneren van de producten te controleren.

Hierbij willen we u tevens informeren dat u een wettelijke garantie geniet dat de producten die u via onze website heeft gekocht deugdelijk dienen te zijn en geschikt voor gebruik dat redelijkerwijs van een soortgelijk product mag worden verwacht.

Voorrang van voorwaarden

De bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht zijn slechts van toepassing op overeenkomsten met consumenten (“een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf”) en hebben voorrang op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en blijven op alle andere overeenkomsten en/of zaken die niet door deze voorwaarden zijn gedekt.

Herroepingsrecht bij de levering van diensten of digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren, in het geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, binnen een termijn van 14 dagen nadat de overeenkomst is gesloten.

Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of email) aan ons: Topkantoor Repro Creatief, t.a.v. directie, Huizerweg 26A, 1402 AB Bussum, tel: 035 – 6981338, email: management@topbussum.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd.

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere vervoerder dan de standaard door ons aangeboden vervoerder) zo spoedig mogelijk gecrediteerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij over uw beslissing om te annuleren zijn geïnformeerd. De creditering zal op dezelfde wijze geschieden als de initiële betaling door u, tenzij u anders heeft aangegeven. In elk geval hoeft u geen kosten te dragen voor de creditering. We zijn gerechtigd de creditering op te schorten totdat we de producten hebben ontvangen, of tot u duidelijk bewijs heeft verschaft dat u de goederen naar ons heeft verzonden.

Terugzenden van producten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te annuleren, terug te zenden. De kosten voor retour zijn in principe voor uw eigen rekening. Indien u echter contact opneemt met Topkantoor kan er een afspraak worden gemaakt om de producten kosteloos te laten ophalen, of dat deze kunnen worden afgeleverd bij een Topkantoor vestiging

Aansprakelijkheid en garantie

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door gebruik anders dan noodzakelijk om de karakteristieken en het functioneren van de producten te controleren.

Hierbij willen we u tevens informeren dat u een wettelijke garantie geniet dat de producten die u via onze website heeft gekocht deugdelijk dienen te zijn en geschikt voor gebruik dat redelijkerwijs van een soortgelijk product mag worden verwacht.

Voorrang van voorwaarden

De bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht zijn slechts van toepassing op overeenkomsten met consumenten (“een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf”) en hebben voorrang op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en blijven op alle andere overeenkomsten en/of zaken die niet door deze voorwaarden zijn gedekt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het model-herroepingsformulier gebruiken, dat te vinden is als bijlage bij deze Voorwaarden, op de website, of in de opdrachtbevestiging, of een eigen duidelijke verklaring dat u de overeenkomst wenst te herroepen. U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen met ons.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij een overeenkomst met betrekking tot:

  • de levering van volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Afnemer en de Afnemer heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding

ARCHIVERING VAN OVEREENKOMST

De (inhoud van de) overeenkomst wordt door Topkantoor opgeslagen. Na het plaatsen van uw bestelling heeft u niet meer de mogelijkheid via de Website een kopie van de overeenkomst op te vragen, maar kunt u wel uw bestelling inzien. Wij verzoeken u de overeenkomst zelf af te drukken of op te slaan

TAAL

De voor de overeenkomst geldende taal is de Nederlandse taal.

PRIVACY

Bij het gebruik van onze website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een overeenkomst, kan Topkantoor gebruik maken van uw persoonlijke informatie.

COMMERCIELE EMAILS

Wanneer u zich op een van onze websites registreert kunt u er voor kiezen om promotionele e-mails te ontvangen. Op een later moment kunt u zich weer op elk moment afmelden (opt-out) voor het ontvangen van promotionele e-mails door op de link onderaan de e-mails te klikken, of uw account instellingen op de website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat uw afmelding is verwerkt. U zult dan geen promotionele e-mails meer ontvangen totdat u uw instellingen weer hebt gewijzigd.

RECHTSKEUZE

Op de tussen u en Topkantoor gesloten overeenkomst en deze Voorwaarden en/of elke rechtsrelatie die daaruit mag voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.